Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Personal-Chef-Ton

Artikel 1 - Definities

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Personal-chef-ton
Dag: kalenderdag.
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen een bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
Ondernemer: de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt, in deze voorwaarden tevens genoemd: Personal-chef-ton
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Personal-chef-ton georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Personal-Chef-Ton
Telefoonnummer: 0623709591
E-mailadres: info@personal-chef-ton.nl
KvK-nummer: 76059405 Den Bosch
BTW-identificatienr: NL081672755B02
IBAN nummer: NL54RABO0111619408

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Personal-chef-ton en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Personal-chef-ton en de consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Personal-chef-ton zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden

Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten.

Artikel 5 - Bestelling en minimumafname

Bestel-, leverings- en rekeneenheid is een kraft tas. Inhoud van een kraft tas is afhankelijk van de minimum afname zoals hieronder bij lid 2 van dit artikel.

De minimum afname per levering is 1 dagmenu, met uitzondering van vooraf samengestelde tassen. Boven deze minimumafname is het mogelijk alle gewenste hoeveelheden maaltijden en aanvullende artikelen te bestellen.

Artikel 6 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. De voorwaarden stellen ook dat wij uw e-mailadres gebruiken om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Personal-chef-ton onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Personal-chef-ton is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Personal-chef-ton passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Bij elektronische betaling zal Personal-chef-ton daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
Personal-chef-ton is bevoegd zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Personal-chef-ton op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
Voor een correcte afwikkeling van de bestelling van de consument is het noodzakelijk dat Personal-chef-ton persoonlijke gegevens van de consument opslaat en gebruikt. Personal-chef-ton zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen. Voor meer informatie zie onze Gebruikersvoorwaarden en Privacybeleid.

Artikel 7 - Uitsluiting herroepingsrecht

De door Personal-chef-ton aangeboden producten waarop onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn, kunnen door hun aard niet worden teruggezonden. Om die reden wordt het herroepingsrecht van de consument uitdrukkelijk uitgesloten door Personal-chef-ton

Artikel 8 - De prijs

De door Personal-chef-ton in rekening gebrachte prijs is inclusief BTW en is gelijk aan de prijs van het betreffende product zoals vermeld op de geldende prijsvermelding op de website. Personal-chef-ton is bevoegd de prijs volgens de geldende prijsvermelding op het moment van aflevering te wijzigen als gevolg van wijziging van het BTW-tarief.

Artikel 9 - Betaling

Voor zover ter zake van de betaling niet uitdrukkelijk een andere regeling is overeengekomen, geldt dat betaling uitsluitend mogelijk is per pin of contant

Artikel 10 - Klachtenregeling

Aantoonbare klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen per omgaande, maar in ieder geval binnen uiterlijk 24 uur na levering, volledig en duidelijk omschreven aan Personal-chef-ton te worden gemeld op straffe van verval van een eventueel vorderingsrecht. Voor niet direct aantoonbare klachten geldt eenzelfde meldingsplicht, met dien verstande dat melding binnen 24 uur na het constateren van gebreken dient te geschieden op straffe van verval van een eventueel vorderingsrecht. In geen geval zal Personal-chef-ton terzake van erkende klachten en gebreken gehouden zijn tot vergoeding van schade van welke aard dan ook.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

Door Personal-chef-ton wordt iedere aansprakelijkheid voor schade of verlies uitgesloten, tenzij de consument opzet of grove nalatigheid door Personal-chef-ton of diens verantwoordelijke medewerker kan aantonen. Alle aansprakelijkheid voor gevolgschade is uitgesloten.
Schade aan of geheel of gedeeltelijk verlies van te leveren producten komt en blijft voor risico van de consument reeds vanaf het moment van afgifte van die zaken op de plaats van bereiding. Indien Personal-chef-ton producten ter aflevering aan de consument aanbiedt, maar de consument die zaken om niet aan Personal-chef-ton toe te rekenen redenen niet afneemt, komt en blijft schade aan of geheel of gedeeltelijk verlies van die zaken vanaf het moment van aanbieding eveneens voor risico van de consument.

Artikel 12 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen Personal-chef-ton en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Personal-chef-ton en de consument worden uitsluitend gebracht voor de daartoe bevoegde rechter te ‘s Hertogenbosch.

Met culinaire groet,

Ton de Laat
info@personal-chef-ton.nl
www.personal-chef-ton.nl